Certifikované systémy nejvyšší kvality.

Jsme přímým výrobcem zasklívání lodžií a panelákových zábradlí.

Jsme již dvacet let na trhu - ikonka

20 let zkušeností v tomto oboru na českém a slovenském trhu.

Kompletní škála zasklívacích systémů - bezrámové i rámové.

Garance krátkých dodacích lhůt a plné záruky

Působíme na celém území České republiky a Slovenska.

Více informací o společnosti DuoTech Trade s.r.o. se dozvíte na našem webu:

www.duotech-trade.eu


OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Odkaz na obchodní podmínky společnosti DuoTech Trade s.r.o.

 

Odkaz na záruční a reklamační řád společnosti DuoTech Trade s.r.o.

 

Odkaz na reklamační formulář společnosti DuoTech Trade s.r.o.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

DuoTech Trade s.r.o.

se sídlem: Močidlanská 227, Kladno – Dubí, 272 03

identifikační číslo: 03614107

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234748

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.obchod.duotech.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DuoTech Trade s.r.o., se sídlem Močidlanská 227,Kladno – Dubí, 272 03, identifikační číslo: 03614107, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234748 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.obchod.duotech.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. uživatelský účet

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. uzavření kupní smlouvy

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. cena zboží a Platební podmínky

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Močidlenská 227, Kladno – Dubí, 272 03 ;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-8986110287/0100, vedený u společnosti Komerční Banka (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 0 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího duotech@duotech.cz.

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. přeprava a dodání zboží

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. Práva z Vadného plnění

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy duotech@duotech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ochrana osobních údajů

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.  Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.  závĚrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Močidlanská 227, Kladno – Dubí, 272 03, adresa elektronické pošty duotech@duotech.cz, telefon 312 245 896.

 

 

V Kladně dne 25.5.2015                                                                                                          Jednatel společnosti

Radek Kříž

 

 

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1) Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných společností  DuoTech Trade s.r.o. všem jejím zákazníkům se řídí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník/dále rovněž jako NOZ/, jakož i zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2) Aktuální znění tohoto reklamačního řádu je zveřejněno na internetových stránkách  společnosti DuoTech Trade s.r.o. – www.obchod.duotech.cz . V tištěné podobě je k dispozici v sídle společnosti Močidlanská 227, Kladno – Dubí 272 03.

3) Přijímat a vyřizovat reklamace jsou za společnost DuoTech Trade s.r.o. oprávněni tyto  osoby: Radka Kabeláčová , Luděk Jaroš , Lubor Simon , Radek Kříž .

II. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

(1) Záruční doba na všechny typy zasklívacích systémů dodávaných společností DuoTech Trade s.r.o. činí 60 měsíců. Záruční doba na balkonové zábradlí činí rovněž 60 měsíců. Záruční doba na příslušenství, které není standardně dodáváno se zasklívacími systémy nebo balkonovým zábradlím činí 24 měsíců. Záruční doba na montážní a stavební práce tvořící součást dodávky činí 24 měsíců.

(2) Část záruční doby podle odstavce 1 přesahující 24 měsíců (povinná záruční doba pro veškeré spotřební zboží) tvoří prodlouženou záruční dobu a její délka a průběh se výhradně řídí řádně uzavřenou smlouvou. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností DuoTech Trade s.r.o. upravuje, některé otázky reklamací a záručních dob odchylně než je uvedeno v bodu č.1 má přednost vždy příslušná smlouva, v ostatních otázkách příslušnou smlouvou neřešených se uplatní tento reklamační řád.

(3) Počátek plynutí záruční doby je datum předání díla nebo převzetí zboží uvedené v předávacím protokolu nebo dodacím listu. Záruční doba končí poslední den sjednané lhůty.

(4) Neposkytne-li zákazník společnosti DuoTech Trade s.r.o. potřebnou součinnost při předání a převzetí díla (smlouva o dílo) nebo při předání a převzetí objednaných prvků (kupní smlouva) neodpovídá společnost DuoTech Trade s.r.o. za jakékoliv vady dodaného zboží vzniklé poté, co bylo smluvní plnění nabídnuto v souladu s příslušnou smlouvou k řádnému převzetí zákazníkovi.

III. VADY VÝSLOVNĚ VYLOUČENÉ Z MOŽNOSTI REKLAMACE

Jako reklamovatelné nemohou být uznány vady prvků systému vzniklé:

a) mechanickým poškozením, neodborným seřízením a nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla způsobené objednavatelem (kupujícím) nebo třetími osobami -platí pro smlouvy o dílo nebo po okamžiku předání a převzetí objednaných systémů - platí pro kupní smlouvy.

b) neodbornou montáží po okamžiku předání a převzetí objednaných prvků dodávaných na základě kupní smlouvy (neodbornou montáží se rozumí především případ, kdy montáž prováděla jiná osoba než pověřený pracovník nebo zaměstnanec společnosti DuoTech Trade s.r.o.

c) používání v podmínkách, které mohou nastolit fyzikální, chemickou či mechanickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti a chování stavby jako celku např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě a v závislosti na specifických místních podmínkách např. zvýšená prašnost, vlhkost nebo vliv chemických látek.

d) vlastním nebo cizím zaviněním po okamžiku předání a převzetí díla (u smluv o dílo) nebo po okamžiku předání a převzetí objednaných prvků (u smluv kupních), přičemž pro účely odpovědnosti za vady se okamžikem předání v souladu s ustanovením článku II. odstavce 4 tohoto reklamačního řádu rozumí také bezdůvodné převzetí, ačkoliv dodané prvky (u smlouvy kupní) nebo dílo jako celek (u smlouvy o dílo) nevykazují vady ovlivňující možnost dílo užívat k určenému účelu.

e) provedením nekvalifikovaného zásahu ze strany zákazníka nebo třetích osob (jako např. lakování, vrtání, neodborné seřizování nebo zásahy do konstrukce).

f) poškození v důsledku vyšší moci např. požáry, zemětřesení, vichřice nebo kroupy.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamovatelnými vadami jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání dodaného systému a znehodnocují jeho fyzický stav. Posouzení oprávněnosti reklamované vady - nemožnosti plnohodnotného používání vychází z následujících zásad:

1) Optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1m pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla prostým okem nelze rozeznat). Barevný odstín se porovnává vizuálně v souladu s normou EN ISO 3668 (2).

2) Bodová a plošná poškození povrchů vedení nebo rámů posuvných křídel, jako např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a původu vzniku, jsou přípustné, je-li jejich největší rozměr menší než 3mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.

3) Škrábance a vrypy jsou přípustné rovněž za podmínky, že součet jejich délek na jednom prvku je menší než 90mm, přičemž délka jednoho škrábance smí být maximálně 30mm.

4) Na spojích v rozích hliníkových prvků nesmí být vidět zbytky otřepení. Za vadu nelze považovat stav, kdy budou místa spojů profilů vykazovat rozdíly ve výšce profilů menší než jedna setina výšky profilu nebo když budou spoje hliníkových profilů vykazovat mezeru užší než 1mm.

 

5) Mezery mezi krycími lištami na prvcích ve svislé rovině nebo na styku vodorovné se svislou lištou nelze považovat za reklamovatelnou vadu, jedná se o předepsané konstrukční řešení pro oddilatování hliníkových profilů.

6) Barevné provedení může mít od jednotlivých dodavatelů nebo výrobních dávek mírně odlišný odstín. Toto nelze považovat za reklamovatelnou vadu.

 

V. SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

Posouzení oprávněnosti reklamované vady (nemožnost plnohodnotného užívání) vychází z následujících zásad, když za vadu se nepovažuje:

1) Výskyt interferencí (tj. křížení, průniků nebo prolínání světelného toku).

Na povrchu skla mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem dvou překrývajících se světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně (dle postavení pozorovatele ke sklu) a nelze je nijak ovlivnit.

2) Efekt dvojskel.

Izolační dvojsklo má mezi tabulemi uzavřený objem plynu, jehož stav je určen barometrickým tlakem. Při náhlých změnách teploty nebo tlaku vzduchu mohou vznikat krátkodobá konkávní či konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních dvojskel.

3)         Anizotropie tvrzených skel.

Vzniká u skla, které bylo za účelem zlepšení mechanických vlastností ošetřeno tzv. předepínacím procesem. Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý tón světelných paprsků, zviditelňují se spektrálně zbarvené kruhy a motivy.

4)         Kondenzace na vnitřních plochách

Tvorba kondenzátu na vnitřní straně skla je určena hodnotou součinitele tepelného prostupu "Uw", vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Je podporována omezenou cirkulací vzduchu.

5)         Smáčivost skel.

Smáčivost povrchu skel může být rozdílná, např. kvůli otiskům válců, prstů, etiket a podobně. U vlhkého povrchu skla způsobeného rosením, deštěm nebo při mytí se může rozdílná smáčivost projevit opticky, po uschnutí tento jev pomíjí.

 

6)         Odlišnost barev skla.

Některá skla mohou zdánlivě vykazovat tmavší odstíny - velmi mírně, téměř neznatelně do zelena, modra či do žluta. Je to způsobeno použitím odlišného složení skloviny u toho kterého výrobce, přičemž tato nepatrná změna barevného odstínu nemá vliv na závaznou normu stanovující vlastnosti skla.

7)         Prasknutí skla vlivem tepelného šoku.

Tepelný šok vznikne náhlým přehřátím částečné plochy skla a to způsobí pnutí v samotné ploše skla. V případě, že není sklo patřičným způsobem tepelně upraveno (tepelně tvrzené sklo), nalepení jakýchkoliv materiálů na plochu skla nebo umístění tmavých předmětů v těsné blízkosti skla může mít za následek lokální přehřátí skla a tím může vzniknout tepelný šok a dojít k prasknutí skla.

 

VI. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ A PRŮBĚH ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁRUČNÍCH VAD.

1) Reklamaci je možné uplatnit v sídle společnosti DuoTech Trade s.r.o. nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách společnosti http://www.duotech.cz . Jako oprávněné lze přijímat reklamace podané tak, aby z nich bylo patrné číslo zakázky a charakter reklamované vady, přičemž se doporučuje písemné podání.

2) Společnost DuoTech Trade s.r.o. si vyhrazuje právo odepřít přijetí nebo vyřídit řádně učiněnou reklamaci záruční vady, pokud zákazník neprokáže řádné zaplacení kupní ceny resp. ceny díla. Podmínkou pro uplatnění a vyřízení reklamace (záruční vady) je dále předložení stejnopisu smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy řádně uzavřené se společností DuoTech Trade s.r.o.

3) Společnost DuoTech Trade s.r.o. se zavazuje odstranit každou řádně reklamovanou a uznanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li se zákazníkem dohodnuta doba jiná.

4) O každé reklamaci (záruční vadě) bude sepsán reklamační protokol a budou v něm obsaženy tyto informace:

 • jméno zákazníka a číslo zakázky
 • jaká vada je předmětem reklamace (uplatnění záruční vady) a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
 • potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace popř. o důvodu zamítnutí reklamace.

5) Bude-li zjištěno, že tvrzená vada není vadou reklamovatelnou (záruční) je společnost DuoTech Trade s.r.o. oprávněna požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřízením neoprávněné reklamace.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento reklamační řád zavazuje všechny zaměstnance společnosti DuoTech Trade s.r.o. , nevztahuje se však na autorizované prodejce, pokud prvky vyrobené společností DuoTech Trade s.r.o. prodávají pod svým jménem a na vlastní odpovědnost, leda že se sami o jeho závazném použití rozhodnou. Počínaje dnem jeho účinnosti zanikají veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované a dodržované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností DuoTech Trade s.r.o.

2) Ustanovení tohoto reklamačního řádu lze měnit a doplňovat v souladu se zákony uvedenými v ustanovení jeho článku I.

3) Tento reklamační řád společnosti DuoTech Trade s.r.o. nabývá účinnosti dnem  6. 1. 2015.

 

 

Za společnost DuoTech Trade s.r.o.          Radek  KŘÍŽ

Jednatel  společnosti

 

 

Reklamační formulář
Jméno a příjmení odběratele: *
Název firmy:
Ulice a č.p.: *
Město, PSČ: *
E-mail: *
Telefonní číslo: *
IČO:
Číslo dokladu o dodávce reklamovaného zboží: *
Ze dne: *
Zhotovitel / montážní firma: *
Reklamované zboží: *
Zjištěná závada: *
Navrhovaný způsob reklamace: *
Poznámky:
Opište text z obrázku: *
captcha